ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเวลาต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนครสวรรค์ปัจจุบัน