ในรายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่อง วลี อนุประโยค พร้อมกับประโยค กรรมวาจก ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา และการเขียนประโยคความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม