แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน  ความหมาย  หลักการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน  วิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนของหน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนา  การนำแนวทางเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน  การเขียนรายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน