ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับมนุษย์ องค์ประกอบของงานศิลปะ ศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเลือกค่าความงามทางศิลปะ