ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์  การคำนวณภาษี  การยื่นแบบรายการ  และการเสียภาษีทางธุรกิจ  การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ