มีความรู้ในหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเครื่องมือรายการอาหารมื้อต่าง ๆ รายการอาหารนานาชาติ ความรู้เรื่องเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การเตรียมการจัดโต๊ะอาหาร การจัดจานอาหาร ข้อปฏิบัติในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับ สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม