วิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สาเหตุของการ-เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก การแก้ปัญหาและศักยภาพในการปรับตัวของระบบเหล่านั้น ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก