วิธีประยุกต์ใช้หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อ และการตัดสินใจลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ