คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจํากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจําและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจําลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคํานึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแก้ไขโปรแกรม