ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียน  การสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา นวัตกรรมในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  การประเมินผลการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการ   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เลือกใช้พัฒนา  สร้างสื่ออุปกรณ์  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  และจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล