บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติเศรษฐศาสตร์

บทที่ 2 การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่ม

บทที่ 5 การประมาณค่า