แนวคิดและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูล ตัวแปรชุด การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้างข้อมูล ชนิด Array Stack Queue และ Linked-List เรียนรู้การทำงานและการจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Tree และกราฟ เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณภายนอก หลักการในการประมวลข้อมูลของแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย เขตข้อมูล ระเบียน การจัดระบบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ การเรียงลำดับแบบไบนารี การค้นหา การสร้างและการจัดการแฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบลำดับ แบบใช้ดัชนีและแบบแฮช (Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่างๆ