บัญชีรายได้ประชาชาติ  อุปสงค์รวม  อุปทานรวม  ตลาดแรงงาน  ตลาดการเงิน  ตลาดทุน การวิเคราะห์ถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ซึ่งครอบคลุมบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การคลังและนโยบายการคลัง  ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค