ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ประกอบด้วยรายได้ประชาชาติ ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน  นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ