การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้ผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต  ทฤษฎีการบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ทฤษฎีต้นทุนการผลิต  ทฤษฎีราคาปัจจัยการผลิต  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดลักษณะต่าง ๆ  การวิเคราะห์การกำหนดราคาและปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตในสถานการณ์ของตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน