สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

 

-แนะนำรายวิชา  วิธีการเรียน  และการประเมินผล

 

2

การใช้สถิติกับการตัดสินใจทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- ความหมายของสถิติ

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

- ประเภทของข้อมูล

- การนำเสนอข้อมูล

 

3

การใช้สถิติกับการตัดสินใจทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- ตัวแปรสุ่ม

- การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

 

4

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

- การจัดตำแหน่งของข้อมูล

- การวัดการกระจาย

-ค่าพิสัย

-ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์

-ค่าแปรปรวน

-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

-ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร

 

5

การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า

- ประชากรและตัวอย่าง

- วิธีการสุ่มตัวอย่าง

- การประมาณค่า 

 

6

การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย และสหสัมพันธ์

- การวิเคราะห์ความแปรปรวน

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 

7

การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย และสหสัมพันธ์

- การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

- วิธีกำลังสองน้อยที่สุด

 

8

สอบระหว่างภาค

 

9

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

- ความหมายของอนุกรมเวลา

-การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

- ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา

-การผันแปรตามแนวโน้มระยะยาว

-การผันแปรตามฤดูกาล

-การผันแปรตามวัฎจักร

 

10

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

- เลขดัชนี

 

11

โปรแกรมเชิงเส้น

- ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น

- ขั้นตอนการตัดสินใจ

-การสร้างตัวแบบปัญหา

- การแก้ปัญหา

 

12

โปรแกรมเชิงเส้น

- วิธีใช้กราฟเพื่อหาคำตอบกรณีมีเป้าหมาย คือ ค่าสูงสุด

- วิธีใช้กราฟเพื่อหาคำตอบกรณีมีเป้าหมาย คือ ค่าต่ำสุด

 

13

ความน่าจะเป็นแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ

- สัญลักษณ์ที่ใช้ในแขนงการตัดสินใจ

- กระบวนการของแขนงการตัดสินใจ

- วิธีการสร้างแขนงการตัดสินใจ


 

14

ความน่าจะเป็นแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ

- ค่าคาดคะเนทางการเงิน

-ตัวอย่าง

 

15

 

เทคนิคการประเมินผลและตรวจสอบโครงการ

- วัตถุประสงค์ของเพอร์ท และซีพีเอ็ม

-ความแตกต่างของเพอร์ท และซีพีเอ็ม

- การสร้างข่ายงาน

- การคำนวณหาเส้นทางวิกฤต

- การคำนวณหากิจกรรมวิกฤต

 

16

เทคนิคการประเมินผลและตรวจสอบโครงการ

- การคาดคะเนเวลาของกิจกรรม

 

17

สอบปลายภาค